Szkolne Koło Wolontariatu - Bez Granic


Idź do treści

Regulamin SKW

WOLONTARIAT SZKOLNY - REGULAMIN
Wolontariat Szkolny jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Jest to wspólnota niezależna politycznie, całkowicie nieodpłatna i otwarta na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. Wolontariat Szkolny działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz - która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239). Wolontariuszem może zostać każdy uczeń po uprzednio podpisanej przez rodzica/ opiekuna prawnego zgodzie na udział w działalności wolontaryjnej (załącznik A).
3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
4. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
5. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
6. Wolontariusz i Szkoła zawierają Porozumienie o świadczeniu pracy wolontarystycznej (ZAŁĄCZNIK B)

II. Cele i działania.
1. Cele:

- rozwijanie wśród młodzieży postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności,
- włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.


2. Działania:
- wspieranie inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
- prowadzenie szkoleń i warsztatów dla członków, dbanie o ich nieustanny rozwój;
- koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco – nagradzające;

przykłady działalności:
- zbiórki darów rzeczowych;
- zbiórki pieniędzy do puszek;
- udział w akcjach charytatywnych;
- udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
- pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu;
- organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;
- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

III. Zadania i obowiązki
1. Zadania wolontariusza:
- uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez opiekuna wolontariatu
- aktywne angażowanie się w działania związane z wolontariatem,
- wywiązywanie się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

2. Zadania nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego opiekuna wolontariatu:
- organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy;
- wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń;
- motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy;
- reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych;
- wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy;
- przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach;
- ewaluacja prowadzonych działań, w tym sprawdzenie: czy zakładany cel jest realizowany, czy treść i rodzaj zadań są dostosowane do uczniów, czy dzięki wolontariatowi są odnoszone korzyści wychowawcze i profilaktyczne

3. Obowiązki szkoły wobec wolontariusza:

- udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, wynikającym z realizowanych zadań, oraz instruowanie o sposobach ochrony przed zagrożeniami;
- zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- pokrycie kosztów wynikających z podróży w ramach działalności wolontariatu i innych kosztów związanych z wykonywaną pracą.

4. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.

2. Pochwała Dyrektora Szkoły.

3. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

4. List gratulacyjny do Rodziców
5. Na świadectwie wpisuje się osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

III. Jak przygotować procedurę organizacji wolontariatu w szkole

Krok 1
Wyłonienie koordynatora szkolnego klubu
Koordynator odpowiada m.in. za wyznaczanie kierunków prac koła, organizację spotkań wolontariuszy, określanie terminów realizacji zadań. Do jego głównych zadań należy:
• promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja,
• wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza,
• nadzorowanie pracy wolontariuszy,
• przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy,
• określenie warunków współpracy,
• dopilnowanie wszelkich formalności, w tym m.in.  ubezpieczenie,
• utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami,
• nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza,
• rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Krok 2

Zebranie chętnych członków
Uczniów można zachęcić do działania na kilka sposobów:
• tradycyjną metodą jest apel szkolny i spotkania informacyjne w klasach,
• można zaprosić na spotkanie aktywnego wolontariusza-rówieśnika (z innej szkoły, lokalnej organizacji pozarządowej), by opowiedział o swojej działalności.
• można wykorzystać radiowęzeł, plakaty wykonane przez uczniów, stałą ścienną gazetkę szkolną z informacjami o aktualnie organizowanych akcjach, najbliższych szkoleniach,
• utworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły dotyczącej szkolnego koła wolontariatu

Krok 3

Ustalenie zakresu działania
Szkolne koła działają głównie na rzecz dwóch grup docelowych:
• rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem np. z zaległościami w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (pomoc anonimowa),
• lokalnych instytucji i organizacji.
Można rozejrzeć się w gminie, jakie organizacje i instytucje znajdują się w otoczeniu szkoły – wolontariusze mogą działać na rzecz klientów tych instytucji.

Krok 4

Przeprowadzenie szkoleń dla członków klubu
Szkolenie podstawowe na temat praw i obowiązków wolontariuszy, czym jest wolontariat oraz szkolenia motywacyjne – może je przeprowadzić opiekun koła. Dobrze jest jednak zaprosić w tym celu przedstawiciela Centrum Wolontariatu (w każdym województwie działa Regionalne Centrum Wolontariatu oraz lokalne centra).

Krok 5

Opracowanie dokumentacji koła wolontariatu
Warto stworzyć z wolontariuszami m.in. regulamin szkolnego koła, jego nazwę i logo. Te dokumenty nie są obligatoryjne, lecz warto je stworzyć, ponieważ zwiększa to pewnego rodzaju renomę bycia członkiem szkolnego koła.

Krok 6

Opracowanie planu działania szkolnego klubu
Plan systematyzuje pracę koła, a uczniowie wiedzą, jakich działań mogą się spodziewać w danym roku szkolnym. Przykładowo:
• wrzesień to dobry czas na rozpoczęcie całorocznych akcji typu zbiórka nakrętek, baterii, okularów,
• w okresach świątecznych można uwzględnić zbiórki żywności, darów dla najbardziej potrzebujących lub organizację spotkań okolicznościowych dla podopiecznych.

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 1 ust. 12,art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.
• Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)ZAŁĄCZNIK B
Porozumienie o świadczeniu pracy wolontarystycznej
W dniu ......................... w ………………………… pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Żninie reprezentowaną przez …………………………………………………………………………., zwaną dalej korzystającym,
a ………....................................................., nr legitymacji uczniowskiej ……………………….., adres zamieszkania: .........................................................................................................................., zwaną/ym dalej wolontariuszem,
zostało zawarte porozumienie następującej treści:
1. Porozumienie pomiędzy korzystającym a wolontariuszem zostało zawarte na podstawie art. 44 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
2. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania świadczenia pracy wolontarystycznej w miejscach ustalanych w harmonogramie.
3. Do zadań wolontariusza należeć będzie:
• uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez opiekuna wolontariatu
• aktywne angażowanie się w działania związane z wolontariatem
• wywiązywanie się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi
Ponadto:
- Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie świadczeń.
- Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych w związku z wykonywaniem świadczeń.
- Wolontariusz zobowiązuje się do obecności na zebraniach organizacyjnych całej grupy wolontarystycznej działającej w szkole.
- Wolontariusz zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w minimum połowie przewidzianych zajęć.
- Wolontariusz uzyskuje zaświadczenie o swojej pracy w wolontariacie, po aktywnym uczestniczeniu w nim przez minimum jeden semestr i spełnieniu wszystkich powyższych warunków.
5. Wolontariusz zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia pracy wolontarystycznej.
5. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2016, poz. 239.
7. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
8 Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, a przez daną placówkę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ewidentnego naruszenia przez wolontariusza zasad współpracy.
9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................................. .......................................................


Strona główna | Aktualności | Regulamin SKW | Nasi wolontariusze | Galeria | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego